به تاریخ 31.July.2022 تریننگ ده روزه ای «آشنایی با تدریس و ACR» توسط تیم ماستر ترینرها-ی دفتر TLO برای 30 تن از معلمان تازه استخدام شده‌ی تعلیمات محلی برگزار گردید.. در محفل افتتاحیه تریننگ، محترم آقای شهاب الدین ثاقب «رییس معارف ولایت هرات» حضور داشته و لحظاتی چند برای حاضرین به ایراد سخن پرداختند و حمایت های همه جانیه خویش را از پروژه اعلام داشتند. در این تریننگ، معلمان تازه استخدام شده صنوف محلی از ولسوالی های انجیل، زنده جان، رباط سنگی و همچنان داخل شهر هرات حضور داشتند. موضوعات تریننگ مذکور به دو بخش پنج روزه تقسیم گردیده که در پنج روز اول تحت نام «آشنایی با تدریس» معلمان به فراگیری موضوعاتی چون، آشنایی با تعلیمات محلی، آشنایی با اسناد اداری صنف، میتودولوژی تدریس، مدیریت صنف، جندر، مراحل رشد اطفال، محافظت و مصئونیت اطفال و… پرداخته اند. همچنان، موضوعات و مطالب آموزشی در پنج روز دوم تحت نام «اطفال افغان می خوانند» (ACR) برای معلمان جدیدالشمول تعلیمات محلی آموزش داده شد. در پنج روز دوم، معلمان روش و چگونگی استفاده و آشنایی با کتاب های بخش اصول خوانش را فرا گرفته و با استفاده از روش های تئوری و عملی آشنایی کامل با این نصاب جدید آموزشی کسب کردند. همچنان در این دوره، معلمان با موضوعاتی از قبیل، آموزش های عاطفی و اجتماعی، مربی گری بخش اصول صنفی، برگزاری حلقات آموزشی معلمان و… نیز آشنا گردیدند. در اخیر، تصدیق نامه ای که از سوی دفتر محترم TLO برای معلمان در نظر گرفته شده بود، برای تمامی معلمان توزیع گردید.

The third year of ECW project started in May 2022. The CBE newly hired teachers need to train about methodology, CBE policy and ACR system to get a better result from project; there for the management team of TLO prepared and facilitated the implementation of 10 days training for every newly hired teachers in one session. There were 2 groups of trainers to conducted trainings for teachers. There were 30 teachers participated in this training, 2 male and 28 female participated from Herat City, Zendajan, Rabat Sangi and Injil districts. 2 teachers from Rabat Sangi, 2 Teachers from Zendajan and the other teacher have participated from Injil and city. This training was finished in 14 August of 2022.

We started the training according to pre prepared agenda and explained each topic for participants. The first week focus was on teaching methods and CBE policy and the second week was focused on ACR system and formative assessment, I could finish 10 days of training successfully by using methodologies that are mentioned at the end of report.

Leave a Comment